Kaja Tuisk kappab ratsuga keset kõrbeluiteid (lemmik.ee)

Avalehele :: Arhiiv :: 2009 :: Uudised

Go down

default Kaja Tuisk kappab ratsuga keset kõrbeluiteid (lemmik.ee)

Postitamine  Kristi on Kolm Sept 02, 2009 12:00 am

Kaja Tuisk kappab ratsuga keset kõrbeluiteid
31.08.2009 | Spordileht - Lemmik.ee 23:52

Araa­bia Ühen­de­mi­raa­ti­des töö­ta­v 21-aas­tane Ka­ja Tuisk elab kau­gel maal teist aas­tat. Ta te­ge­leb seal kestus­rat­su­ta­mi­se ehk rän­na­kuks kut­su­ta­va spor­dia­la­ga, kirjutab Spordileht. Ala har­ras­ta­tak­se ka Ees­tis, ent siin on see siis­ki üpris tund­ma­tu sport.

Tuisk elab ja töö­tab Du­baist 45 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel kestus­rat­su­ta­mi­se külas, kus asub kõrvu­ti kuus tal­li – neis kõigis tree­ni­vad rän­na­ku­ga te­ge­le­vad sport­la­sed ja rat­sud. Kesk­mi­selt on igas tal­lis 200 ho­bust.

Tui­su tal­li ni­mi on Seeh Al Sa­lam En­du­ran­ce Stab­le ja see pee­ne ni­me­ga asu­tus kuu­lub Du­bai ase­va­lit­se­ja­le ja ra­han­dus­mi­nist­ri­le šeik Ham­dan bin Ras­hid Al Mak­tou­mi­le. Ka­ja ot­se­ne üle­mus on aga Ali Al Mu­hai­ri – mees, kes hoiab rah­vus­va­he­li­se rat­sa­lii­du kestus­rat­su­ta­mi­se ede­ta­be­lis esi­koh­ta.

„Du­bais­se ko­li­sin ko­he pä­rast kesk­koo­li – ei jõud­nud ise­gi lõpu­peo­le,” mee­nu­tab Tuisk möö­du­nud su­ve, mil ta sai Araa­biast hu­vi­ta­va pak­ku­mi­se.

Du­bais töö­tas en­ne üks tei­ne­gi eest­lan­na, kel­le pa­nu­se­ga šei­gid niivõrd ra­hu­le jäid, et pa­lu­sid tal ko­du­maalt veel lei­da hu­vi­li­si, kes ta­hak­sid seal­se­tes tal­li­des töö­ta­da. Ka­ja hüppas­ki tund­ma­tus­se.

„En­ne Du­bais­se mi­ne­kut olin vä­ga äre­vil, mul pol­nud õrna ai­mu­gi, mis mind ees oo­tab. Al­gu­ses oli ka vä­ga raske seal­se­te reeg­li­te­ga har­ju­da,” lau­sub ta.

Kui­gi teis­test emi­raa­ti­dest lee­bem ja lää­ne­li­kum, jär­gi­tak­se siis­ki ka Du­bais is­la­mi­sea­du­si ja üksi­kul noo­rel nai­sel on kee­ru­li­ne hak­ka­ma saa­da.

„Reeg­leid on pal­ju ning neid on va­ja täp­selt järgi­da, mui­du võivad ko­ha­li­kud sind eba­mo­raal­seks pi­da­da. Kui ju­ba tun­ned kul­tuu­ri, näi­vad pal­jud nõuded üsna­gi loo­gi­li­sed,” ütleb Tuisk.

Tui­su tööp­äe­va pik­kus sõltub aas­taa­jast, se­da re­gu­lee­rib kuu­mus. Su­vi­ti võib kraa­dik­laas näidata ku­ni 50 soojak­raa­di­.

„Su­vi­ti alus­ta­me öö­sel kell kaks, tal­ve­pe­rioo­dil kell ne­li,” ju­tus­tab neiu. „Mi­nu töö seis­neb põhi­li­selt ho­bus­te tree­ni­mi­ses. Li­saks pean jäl­gi­ma, kui­das tei­sed sõit­jad tree­ni­vad, ja vas­tu­tan sel­le eest, et kõik ho­bu­sed õiget ka­va täi­dak­sid. Hom­mi­kul sõidan ühe ho­bu­se­ga, va­he­peal teen väi­ke­se pau­si, siis võtan järg­mi­se ho­bu­se. Lõuna ajal on paa­ri­tun­ni­ne paus ja siis tu­leb min­na veel­ kord rat­su­ta­ma.”

Kõik rat­sa­ni­kud ela­vad tal­li juu­res ma­jas, igas tal­lis on jõusaal ja bas­sein. „See on mõel­dud ini­mes­te­le, hobustel on oma,” täp­sus­tab Tuisk muia­tes.

Päe­vas rat­su­ta­tak­se vä­he­malt viis tun­di. „P­rae­gu on püha kuu ehk ra­ma­daan ja meie tree­ning toi­mub ka öösel,” sel­gi­tab neiu.

Kest­us­rat­su­ta­mi­se võist­lus­hooaeg al­gab Du­bais no­vemb­ris, sest sel ajal on il­mad ja­he­da­mad. Võist­lu­sed peetak­se igal nä­da­la­va­he­tu­sel ja au­hin­na­laud on rik­ka­le emi­raa­di­le ko­ha­ne.

„Ta­va­li­selt on võiduau­hin­naks au­to,” nen­dib Tuisk. „Suu­re­ma­tel võist­lus­tel saa­vad au­to kolm esi­mest –
tavaliselt Ran­ge Ro­ve­ri, Le­xu­se džii­bi ja Toyo­ta Landc­rui­se­ri. Li­saks mui­du­gi ka ra­ha­li­sed au­hin­nad, mis on
vä­ga suu­red.”

Tui­su pa­rim tu­le­mus on ol­nud nel­jas koht noor­te ar­ves­tu­ses, ava­tud võist­lus­tel on ta esi­to­si­nast na­pilt väl­ja jää­nud. Sel aas­tal on eesmärk poo­diu­mi­le jõuda.

„Sel­leks peab mul vä­ga pal­ju õnne ole­ma, aga ar­van, et võima­lus on ole­mas,” lau­sub ta.

Su­vel võitis Ka­ja Ing­lis­maal Ci­ren­ces­te­ris Bri­ti noor­te meist­rivõist­lused.

„I­gal su­vel ko­lib osa meie tal­list Ing­lis­maa­le, ku­hu ko­gu­tak­se kok­ku nii töö­ta­jad Du­baist kui ka uued ho­bu­sed üle maail­ma,” sel­gi­tab Tuisk. „Ta­va­li­selt lä­he­me Eu­roo­pas­se mais, kui Du­bais hooaeg lõpeb. Tree­ni­me uu­si
ho­bu­seid Ing­lis­maa võist­lus­te jaoks.”

Tu­le­vi­ku­ka­vu po­le Ka­ja veel tei­nud. Ta oleks taht­nud ju­ba sel sügi­sel Ees­tis üli­koo­li min­na, aga siis tu­li
ma­jan­dusk­riis ja ta ot­sus­tas veel mõneks ajaks Du­bais­se jää­da.

lemmik.ee
avatar
Kristi
& kabjalised musiloomad

Hobuseid : 2
Postituste arv : 653

http://www.hobu.forum.co.ee

Tagasi üles Go down

default Re: Kaja Tuisk kappab ratsuga keset kõrbeluiteid (lemmik.ee)

Postitamine  Hobu on Kolm Sept 02, 2009 9:06 pm

Keda Tuisk natukenegi huvitab, siis oli see päris hea tekst. Sain isegi natukene targemaks Irvitan.

_________________
Hobune ilma armastuseta on nagu kilpkonn ilma kilbita
avatar
Hobu
Administraator

Hobuseid : Hetkel ei oma
Postituste arv : 685

http://hobu.zum.ee

Tagasi üles Go down

Tagasi üles


Avalehele :: Arhiiv :: 2009 :: Uudised

 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele