Avalehele
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ARAABIA TÄISVERELIST TÕUGU HOBUSTE ARETUSPROGRAMM

Go down

default ARAABIA TÄISVERELIST TÕUGU HOBUSTE ARETUSPROGRAMM

Postitamine  Hobu Reede Juul 17, 2009 8:50 pm

ARAABIA TÄISVERELIST TÕUGU HOBUSTE ARETUSPROGRAMM
- http://www.freewebs.com/estarabhorse/aretusprogramm.htm

§ 1 Õiguslikud alused
Aretusprogrammi ja tõuraamatupidamise korra õiguslikud alused :

1. Euroopa Liidu otsused 96/78EÜ, 96/79EÜ, 2000/68/EÜ, 93/623/EMÜ

2. Eesti Vabariigi Põllumajandusloomade aretuse seadus (RT I 2002, 96,566; RT I 2004, 34, 236; RT I 2005, 61, 477; RT I 2007, 69, 423).

3.World Arabian Horse Organization (WAHO) reeglid ja nõuded tõuraamatu loomisele ja pidamisele (WAHO rules and requirements for establishing and keeping a stud book).

§ 2 Araabia täisverelise hobuse definitsioon

Araabia täisvereline on hobune, kes on kantud mõnesse araabia hobuste tõuraamatusse või registrisse, mis on WAHO poolt aktsepteeritute hulgas.

§ 3 Aretuse eesmärk ja aretusmeetodid

Aretuse eesmärgiks on araabia täisverelisete hobuste aretamine, kasvatamine ja tõu propageerimine Eesti territooriumil.
Aretusmeetodiks on puhasaretus. Puhtatõuliste loomade populatsioon hõlmab hetkel 50 hobust.

§ 4 Tõuraamatusse kandmise alused ja tõuraamatu pidamise kord

Tõuraamatu pidamisel on aluseks Tõuraamatu pidamise kord, mis sätestab vajalikud protseduurid ja dokumentatsiooni. Tõuraamatut peetakse elektroonses andmebaasis, algdokumente säilitatakse EHS kontoris.
Tõuraamatusse kantakse araabia täisverelised hobused, kes on vastavalt Põllumajandusloomade aretuse seaduse nõuetele identifitseeritud, kelle põlvnemine on dokumentaalselt tõestatud ja vastab tõu tõuraamatusse kandmise nõuetele.
Tõuraamatus peavad sisalduma iga hobuse kohta järgmised andmed:
· Aretaja ja omaniku nimi ja aadress
· Sünniaeg, sugu, värvus ja märgised
· Individuaalnumber
· Vanemad koos värvuse, sünniaasta ja individuaalnumbriga
· Vähemalt neli eellaste põlvkonda
· Tõuraamatusse registreerimise ja sissekannete muutuste kanded
· Väljamineku kuupäev ja põhjus
· Kõik teadaolevad jõudluskontrolli tulemused ja aretusväärtuse
määramised
· Tõuaretusalastest näitustest osavõtt, koht ja aeg
· Hobuse järglaskond
· Ema paarituse (seemenduse) kuupäev
· Geneetilise ekspertiisi number

Varsa esmakordseks tõuraamatusse kandmiseks vajalikud dokumendid:
· Paarituste registreerimise leht (lisa 1)
Araabia täisverelise sugutäku pidaja täidab igal aastal jooksvalt Paarituste registreerimise lehe ja edastab selle hiljemalt 31. detsembriks tõuraamatu pidajale. Paarituste registreerimise leht sisaldab järgnevaid andmeid iga hooajal paaritatud mära kohta: mära nimi, värvus, sünniaeg, individuaalnumber; mära omaniku nimi ja kontaktandmed; paarituste kuupäevad.
· Paaritustunnistus / varsa sünnitunnistus (lisa 2)
Paaritustunnistuse registreeritud vormi väljastab täku pidajale EHS. Täku pidaja täidab ja allkirjastab paaritustunnistuse koheselt peale teostatud paaritust.
Paaritatud mära omanik saab täku pidajalt paaritustunnistuse esimese lehe, mille ta hoiab alles kui tõenduse toimunud paarituse kohta. Teise eksemplari paaritustunnistusest saadab mära omanik varsa sünni järel tõuraamatupidajale. Mära müügi korral antakse paaritustunnistus edasi mära ostjale.
Varsa sünni, surnultsünni, aborteerumise korral täidab mära pidaja varsa sünnitunnistuse osa, allkirjastab ja saadab selle EHSi büroosse 30 päeva jooksul.
Paaritustunnistus / varsa sünnitunnistus peab sisaldama järgnevaid andmeid:
· Täku nimi, värvus, sünniaeg, individuaalnumber ja/või tõuraamatu number
· Mära nimi, värvus, sünniaeg, individuaalnumber ja/või tõuraamatu number
· Paarituste ajad ja kasutatud meetod ( naturaalpaaritus, kunstlik seemendus värske või külmutatud spermaga)
· Täku omaniku nime, kontaktandmeid ja allkirja
· Mära omaniku nime, kontaktandmeid ja allkirja
· Varsa sünniaeg, sugu ja värvus
· Andmed sürnultsünni/abordi / mitte tiinestumise kohta (vajadusel)
· Varsa omaniku nimi, kontaktandmed ja allkiri
Kui mära tiinestatakse kunstlikult värske või külmutatud spermaga, tuleb lisaks paaritustunnistusele täita ka Sperma kogumise ja seemenduse raport (lisa 3). Sperma kogumise ja seemenduse raport ei asenda paaritustunnistust, mis tuleb täita tavalises korras.
· Identifitseerimisleht (lisa 4)
Varsa identifitseerib ning identifitseerimislehe täidab EHSi poolt volitatud isik varsa ema juures. Identifitseerimisleht allkirjastatakse varsa omaniku või tema esindaja poolt. Identifitseerimisleht koostatakse kahes eksemplaris, mille originaal jääb tõuraamatu pidajale ja koopia jääb varsa omanikule. Identifitseerimislehe alusel väljastatakse hobuse pass hiljemalt 6 kuu jooksul peale identifitseerimist.
Identifitseerimislehel peavad sisalduma järgmised andmed:
· Varsa nimi, sünniaeg, sünnikoht ja sugu
· Omaniku või omaniku esindaja nimi ja kontaktandmed
· Varsa isa ja ema nimed, individuaalnumbrid ja/
või tõuraamatu numbrid
· Ema paarituse aeg ja paaritustunnistuse number
· Varsa värvus, märgiste kirjeldus ja joonisdiagramm
· Identifitseerija ja omaniku allkirjad


· Geneetilise ekspertiisi akt (lisa 5)
Geneetilist identifitseerimist võib teostada laboratoorium, mis on Rahvusvahelise Loomageneetika Seltsi (International Society of Animal Genetics, ISAG) liige. Iga araabia täisverelist tõugu hobune peab olema enne tõuraamatusse kandmist geneetiliselt identifitseeritud. Geneetilise ekspertiisi akti säilitatakse EHSi kontoris ja EHSi koostööpartneriks olevas laboratooriumis.
Varsa esmakordsel registreerimisel on vajalik tema põlvnemise tõestamine DNA alusel. DNA proov saadetakse laboratooriumi koos järgnevate andmetega:
· Varsa nimi, sugu, värvus, sünniaeg, tõug, individuaalnumber
· Ema nimi, sugu, värvus, sünniaeg, tõug, individuaalnumber
· Isa nimi, sugu, värvus, sünniaeg, tõug, individuaalnumber
Laboratoorium väljastab geneetilise identifitseerimise ja põlvnemisandmete õigsuse kohta akti.

Imporditud hobuste tõuraamatusse kandmiseks vajalikud dokumendid:
· Eksportsertifikaat (lisa 6)
Araabia täisverelise hobuse liikumisel ühe tõuraamatu haldusterritooriumilt teisele väljastab eksportiva riigi tõuaretusühing hobusele WAHO poolt heakskiidetud vormil eksportsertifikaadi, mis saadetakse otse importivale tõuaretusühingule. Eksportsertifikaat on aluseks hobuse registreerimisel, seda ei saa asendada ükski teine dokument.
· DNA profiil / veregrupi valem
Hobuse impordi korral saadetakse eksportsertifikaadiga koos koopia tema ja tema vanemate DNA profiilist ning põlvnemisandmete õigsust tõendavast sertifikaadist. Korduv identifitseerimine DNA alusel ei ole vajalik, kui ei ole kahtlusi hobuse identiteedi osas. Vastavate kahtluste tekkimisel tuleb sellest teavitada eksportivat tõuaretusühingut ja teostada korduv DNA analüüs.
Kui imporditav hobune ei ole DNA alusel identifitseeritud kuna eksportiv tõuaretusühing identifitseerib hobuseid veregrupi alusel, tuleb hobune EHSi haldusterritooriumile saabudes DNA alusel identifitseerida ja koopia DNA profiilist saata eksportivale tõuaretusühingule.
DNA sertifikaate säilitatakse EHSi kontoris ja EHSi koostööpartneriks olevas laboratooriumis.

Tiine mära puhul on tulevase varsa registreerimiseks vajalik kasutatud täku DNA profiil, põlvnemistabel 5 eellaste põlvkonnaga ja täku omaniku poolt allkirjastatud Paaritustunnistus.

§ 5 Aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord

Varsa sünni registreerimine ja tõuraamatusse kandmine
Sugutäku pidaja täidab paarituse toimumise järel Paaritustunnistuse, mille originaali annab ta üle märaomanikule ja koopia jätab endale. Täkupidaja täidab paaritushooaja jooksul jooksvalt Paarituste registreerimise lehe ja saadab selle paaritushooaja lõppedes hiljemalt 31. detsembriks EHSi kontorisse.
Varsa sünni järel täidab märaomanik paaritustunnistuse varsa sünnitunnistuse osa ja saadab selle 30 päeva jooksul EHSi kontorisse. EHSi volitatud identifitseerija identifitseerib varsa kuue kuu jooksul peale sündi, täites Identifitseerimislehe. Varsalt tuleb võtta vere/karvanäidis DNA profiili määramiseks ja põlvnemisandmete kontrollimiseks. Kui kõik dokumendid vastavad nõuetele, põlvnemisandmed on tõesed ja varsa mõlemad vanemad on eelnevalt tõuraamatusse kantud, kantakse varss tõuraamatusse ja talle antakse individuaalnumber ning väljastatakse pass kuue kuu jooksul peale identifitseerimist.

Imporditud hobuse registreerimine ja tõuraamatusse kandmine
Hobuse importija on kohustatud hobuse impordist teatama EHSile
30 päeva jooksul peale riiki sisenemist.Tõuraamatusse kandmise toiminguid ei alustata enne eksportsertifikaadi saabumist. Kõigi vajalike dokumentide olemasolul identifitseerib EHS volitatud esindaja hobuse eksportsertifikaadi alusel ja teeb vastava märke hobuse passi.
Kui hobuse identiteedi suhtes ei teki kahtlusi, kantakse hobune tõuraamatusse. Kui hobuse värvus ja/või märgised ei vasta eksportsertifikaadis näidatutele, tuleb teostada korduv DNA analüüs, teavitades sellest ka eksportinud tõuaretusühingut.
Kui hobune on päritoluriigis identifitseeritud veregrupi alusel ja enne eksporti pole võimalik teostada DNA analüüsi, tuleb seda teha Eestisse saabumisel enne tõuraamatusse kandmist. Koopia DNA profiilist tuleb saata päritoluriiki.

§ 6 Aretuslooma jõudlusandmete kasutamise kord, aretuslooma aretuseks sobivaks tunnistamise kord

Aretuses on lubatud kasutada kõiki araabia täisverelise hobuse definitsioonile vastavaid hobuseid sõltumata jõudluskatsete tulemustest. Jõudluskatsete tulemused on informatiivse iseloomuga, aidates aretajatel teha valikuid aretusloomade osas.

§ 7 Emaslooma paaritus/seemendusandmete registreerimise kord

Paaritus/seemendusandmete registreerimise kord on sätestatud Tõuraamatu pidamise korraga (2007). Mära paaritamisel täidab täkupidaja Paaritustunnistuse, samuti registreerib paarituse täku Paarituste registreerimise lehel. Paaritustunnistus jääb mära omanikule, kes täidab Varsa sünnitunnistuse osa peale varsa sündi. Paarituste registreerimise leht tuleb täkuomanikul saata aretusühingule 31.detsembriks, kes registreerib toimunud paaritused.
Kunstliku seemenduse korral tuleb lisaks Paaritustunnistusele ja Paarituste registreerimise lehele täita ka Sperma kogumise ja seemenduse raport.

§ 8 Tõuraamatusse kantava looma identifitseerimise kord

Eestis sündinud araabia täisverelised varsad tuleb identifitseerida värvuse ja märgiste alusel kuue kuu jooksul peale varsa sündi aretusühingu poolt volitatud isiku poolt. Identifitseerija täidab Identifitseerimislehe, see allkirjastatakse varsa omaniku ja identifitseerija poolt. Identifitseerimislehel peavad sisalduma järgmised andmed:
· Varsa nimi, sünniaeg, sünnikoht ja sugu
· Omaniku või omaniku esindaja nimi ja kontaktandmed
· Varsa isa ja ema nimed, individuaalnumbrid ja/
või tõuraamatu numbrid
· Ema paarituse aeg ja paaritustunnistuse number
· Varsa värvus, märgiste kirjeldus ja joonisdiagramm
· Identifitseerija ja omaniku allkirjad
Samuti identifitseeritakse varss geneetiliselt volitatud labori poolt hiljemalt sünniaasta 31. detsembriks, samaaegselt kontrollitakse ka põlvnemisandmete vastavus.

Imporditud araabia täisverelised hobused identifitseeritakse aretusühingu poolt volitatud isiku poolt esimesel võimalusel peale Eestisse saabumist. Identifitseerimisel on aluseks eksportiva riigi aretusühingu poolt välja antud Eksportsertifikaadil olev joonis. Korduv geneetiline identifitseerimine pole vajalik, välja arvatud juhul, kui hobuse värvus või märgised ei vasta eksportsertifikaadile ja tema identiteedis tekib kahtlus.


§ 9 Aretajate kohustused

Aretaja on kohustatud pidama arvestust oma hobuste üle, täitma algarvestuse lehte (lisa 7) ja edastama aasta lõpuks andmed karjas olevate hobuste kohta EHS-i kontorisse.
Aretajad vastutavad andmete õigsuse eest paaritustunnistusel, varsa sünnitunnistusel ja teistel dokumentidel, mida nad täidavad ja allkirjastavad.
Aretaja peab kontrollima oma hobuse dokumentides sisalduvate andmete õigsust, ebatäpsuste avastamise korral tuleb sellest viivitamatult teatada EHSi ning edastada parandust vajav dokument EHS-i kontorisse. EHSi volitatud isik viib sisse vajalikud parandused koos märkustega.

Hobusega seotud sündmuste (omanikuvahetus, kastreerimine, hukkumine jm) korral on omanik kohustatud teavitama sellest EHSi 30 päeva jooksul.

Aretaja on kohustatud lubama läbi viia päritolu kindlakstegevaid uuringuid. Ekspertiisi vajadusest, toimumisest ja tulemustest tuleb teavitada EHS’i.

Täku valdaja kohustused
Täku valdaja (omanik, pidaja) vastutab paarituse läbiviimise ja selle registreerimise eest. Ta on kohustatud:
· Täitma ja allkirjastama paaritustunnistuse
· Registreerima paaritused EHSis paaritushooaja lõppedes, iga täku kohta tuleb igal aastal saata eraldi Paarituste registreerimise leht
· Nõustuma aretusandmete edastamise ja avalikustamisega

Mära valdaja kohustused:
Mära valdaja (omanik, pidaja) vastutab varsa sünnist õigeaegselt teatamise eest. Ta on kohustatud:
· Allkirjastama varsa sünnitunnistuse ja saatma selle 30 päeva jooksul peale varsa sündi EHSi kontorisse
· Võimaldama varsa identifitseerimise enne tema kuue kuu vanuseks saamist ema kõrval, allkirjastama identifitseerimislehe
· Korraldama varsa identifitseerimise ja põlvnemisandmete kontrolli DNA alusel

§ 10 Märkused

Kõigis käesoleva programmiga sätestamata küsimustes tuleb juhinduda WAHO vastavatest reeglitest ja nõuetest
Hobu
Hobu
Administraator

Hobuseid : Hetkel ei oma
Postituste arv : 685

http://hobu.zum.ee

Tagasi üles Go down

default Re: ARAABIA TÄISVERELIST TÕUGU HOBUSTE ARETUSPROGRAMM

Postitamine  Poni Esm Juul 20, 2009 4:20 am

???

Mis selle teema mõte on? Pööritan silmi Ma kahtlen, kas siin foorumis keegi aretusega tegeleb....
Poni
Poni

Hobuseid : -
Postituste arv : 186

http://hobune.gooforum.com

Tagasi üles Go down

default Re: ARAABIA TÄISVERELIST TÕUGU HOBUSTE ARETUSPROGRAMM

Postitamine  Külaline Esm Juul 27, 2009 4:47 pm

Poni kirjutas:???

Mis selle teema mõte on? Pööritan silmi Ma kahtlen, kas siin foorumis keegi aretusega tegeleb....

kle, kellegil on võib-olla midagi selle kohta vaja teada ..
Anonymous
Külaline
Külaline


Tagasi üles Go down

default Re: ARAABIA TÄISVERELIST TÕUGU HOBUSTE ARETUSPROGRAMM

Postitamine  Sponsored content


Sponsored content


Tagasi üles Go down

Tagasi üles


 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele